A’uudzubillaahi minasy syaithaanir rajiim(i). Qaala rabbighfir lii wa hab lii mulkan laa yanbaghii li’ahadin min ba’dii, innaka antal-wahhaab(u). Rabbisyrah lii shadrii, wa yassir lii a…

Source: [Transkrip Indonesia] Doa Nabi Sulaiman – Nouman Ali Khan – Malaysia Tour 2015